Stadgar för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Stiftelsen har tillkommit genom beslut av Guvernörsrådet i Multipeldistrikt 101 Sverige av Lions Clubs International efter godkännande av Riksmötet i Sundsvall 1996.

1. Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Lions hjälpverksamhet från allmänheten samla in, förvalta och dela ut medel. De insamlade medlen får användas inom Sverige och utomlands för

                    - hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande
                    - vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar
                    - främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning

2. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

3. Stiftelsen ska inneha 90-konto och redovisa sin verksamhet i enlighet med Årsredovisningslagen och de regler som föreskrivs av Svensk Insamlingskontroll.

4. Stiftelsens styrelse bestående av tre till fem ledamöter med en till tre suppleanter.

5. Styrelsen utses av Guvernörsrådet med särskilt angivande av ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden är tre år och omval kan ske en gång. Första gången val sker skall dock ledamöter väljas på ett, två respektive tre år så att därefter successiv förnyelse kan ske. Valbar som styrelseledamot och suppleant är endast person som är medlem i någon Lionklubb tillhörande Multipeldistrikt 101 Sverige.

6. Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden. Om så anses lämpligt kan sammanträde hållas per telefon eller annat elektroniskt medium. Styrelsen är beslutsfär när minst hälften av fastställt antal ordinarie ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Beslut avseende utbetalningar skall vara enhälliga. Över styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

7. Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de som styrelsen utser därtill.

8. Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

9. För granskning av Stiftelsens räkenskaper och förvaltning skall Guvernörsrådet utse en ordinarie revisor och en suppleant. Endast kvalificerad revisor kan utses till ordinarie revisor och suppleant.

10. Styrelsen är ansvarig för att fortlöpande bokföring sker. Inom 4 månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen framlägga en årsredovis- ning med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisorn skall därefter senast den 15 december närmast efter utgången av räkenskapsåret avge sin revisionsberättelse till Stiftelsens styrelse. Årsredovisning och revisionsberättelse ska överlämnas till Guvernörsrådet och redovisas på närmast efterföljande Riksmöte. Årsredovisning och revisions-berättelse ska även inom sex månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län och till Svensk Insamlingskontroll.

11. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av Guvernörsrådet med minst två tredjedelars majoritet av de vid sammanträdet närvarande ledamöterna. I vissa fall fordras beslut av Kammarkollegiet.

12. Beslut om Stiftelsens upphörande kan endast fattas av Guvernörsrådet efter hörande av Riksmötet. Vid beslut om upplösning av Stiftelsen skall kvarvarande medel inom ramen för ändamålsparagrafen överföras till Lions Clubs International Foundation (LCIF). hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande. vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar. främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning.